Søg i denne blog

fredag den 24. november 2017

Apprenez le Danois pendant la Présidence. Leçon 4 Dynamisk Fortolkning - Det demokratiske Problem

Les nouveaux mots à apprendre en danois dans la leçon 4 sont 

'dynamisk fortolkning' [dyˈnæˀmisgfʌˈtʌlˀgneŋ]

'den rette demokratiske balance' [dənˈʁadədemoˈkʁɑˀdisgəbaˈlɑŋsə]

Pour la pronociation appuyer sur les mots danois.


La place de l'adjectif en danois: 
toujours devant le substantif.

Exemple: 


en dynamisk fortolkning = une interprétation dynamique

dansk hygge = le hygge danoisAutres exemples du débat danois sur la Cour européenne des droits de l'homme

1) et demokratisk problem = un problème démocratique

2) det er en problematisk – og potentielt farlig – udvikling = c'est un développement problématique et potentiellement dangereux

3) at træffe frie beslutninger = prendre des décisions libres

4) Samuelsen ønsker reformer: Strasbourg undergraver folkelig opbakning =

Samuelsen veut des réformes: Strasbourg sape le soutien populaire

5) en kriminel udlænding - un étranger criminel

6) den rette demokratiske balance = le bon équilibre démocratique

7) en politisk rolle = un rôle politique

8) et demokratisk samfund = une société démocratique

Le ministre de la Justice, Monsieur Søren Pape Poulsen (parti conservateur) a répondu à une question posée par le Comité parlementaire des Affaires étrangères, le 10 février 2017 = Justitsministeren besvarede et samrådsspørgsmål fra Folketingets Udenrigsudvalg den 10. februar 2017


Devoir: Trouver les adjectifs dans les 3 extraits du discours du ministre du 10 février 2017:

[Det demokratiske problem]

3. Hvad handler kritikken af EMRK så om - og hvorfor er det, at vi nødt til at tage den alvorligt?

Grundlæggende handler det om, at EMRK i stigende grad udgør en demokratisk udfordring for vores folkestyre. Det skyldes, at flere og flere samfundsforhold opfattes som menneskeretlige spørgsmål, der afgøres af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg – og ikke af de folkevalgte politikere.

Det betyder, at folkestyret mister råderum. For vi er i stadig stigende grad bundet til at respektere EMRK i stedet for at træffe frie beslutninger om, hvilken retsstilling vi ønsker.

Det er en problematisk – og potentielt farlig – udvikling.

Ma traduction

[Le problème démocratique]

3. Quelle est alors la critique de la Convention européenne des droits de l'homme - et pourquoi faut-il la prendre au sérieux?

Fondamentalement, la Convention européenne des droits de l'homme est de plus en plus un défi démocratique pour notre démocratie. Ceci est dû au fait que de plus en plus de questions sociales sont perçues comme des questions de droits de l'homme, décidées par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg - et non par les élus politiques.

Ceci signifie que la démocratie perd de l'espace. Parce que nous sommes de plus en plus tenus de respecter la Convention européenne des droits de l'homme au lieu de prendre des décisions libres sur la position juridique telles que nous les voulons.

C'est un développement problématique - et potentiellement dangereux.

[Den dynamiske fortolkning]


4. Baggrunden for denne udvikling er, at Menneskerettighedsdomstolen gennem årene – ved brug af den såkaldte ”dynamiske fortolkning” – har udvidet konventionens indhold og endda udviklet helt nye forpligtelser og rettigheder.

I nogle tilfælde har det været nødvendigt, fordi samfundsudviklingen har skabt nye situationer og udfordringer, som Menneskerettighedsdomstolen har været nødt til at forholde sig til. Men på en række områder kan man med rette rejse spørgsmålet om Menneskerettighedsdomstolen er gået for langt. Og om den reelt har påtaget sig en politisk rolle.

Ma traduction

[L'interprétation dynamique]

4. Le contexte de ce développement est que, au fil des années - en utilisant la soi-disant «interprétation dynamique» - la Cour Europénne des droits de l'homme - a élargi le contenu de la Convention et a même développé des engagements et des droits tout à fait nouveaux.

Dans certains cas, cela a été nécessaire parce que le développement de la société a créé de nouvelles situations et de nouveaux défis auxquels la Cour des droits de l'homme a dû faire face. Mais dans un certain nombre de domaines, on peut à juste titre soulever la question si la Cour des droits de l'homme est allée trop loin. Et si elle a réellement pris un rôle politique.

(...)

[Behovet for en demokratisk balance]


7. Når vi ønsker at sætte fokus på EMRK-systemet handler det derfor ikke om, at regeringen er imod menneskerettigheder.

Tværtimod. Det er værdier og rettigheder, som vi bygger vores demokratiske samfund på. Sådan skal det også gerne være i fremtiden. Både i Danmark og resten af Europa.

Men det handler om, at vi skal finde den rette ”demokratiske balance”. Mellem beskyttelsen af menneskerettighederne og vores mulighed for som demokratier selv at bestemme, hvordan vi vil indrette vores samfund.

Ma traduction

[Le besoin d'un équilibre démocratique]

7. Par conséquent, lorsque nous voulons nous concentrer sur le système de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas de l'opposition du gouvernement aux droits de l'homme.

Au contraire. Ce sont des valeurs et des droits sur lesquels nous construisons notre société démocratique. Dans l'avenir, il serait ainsi aussi. Au Danemark, et dans le reste de l'Europe.

Mais il s'agit de trouver le bon «équilibre démocratique». Entre la protection des droits de l'homme et notre possibilité étant des démocraties de décider nous-mêmes comment nous désirons organiser nos sociétés.

Fin de citation

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.